CINA

Repubblica Popolare Cinese
PADIGLIONI_CINA_ARCH23
Renewal: A Symbiotic Narrative

COMMISSIONER/S

China Arts and Entertainment Group Ltd

CURATOR/S

Ruan Xing

EXHIBITOR/S

Bo Hongtao, Cai Chunyan / Liu Tao, Du Chunlan, Fan Beilei / Kong Rui / Xue Zhe, Guo Yuchen /Yang Siqi / Zhan Beidi / Jiang Boyuan / Wang Jingwen / Yang Shuo, He Jianxiang / Jiang Ying, He Mengjia, Huang Huaqing, Huang Yinwu, Kong Yuhang / Yang Wei, Li Danfeng / Zhou Jianjia, Li Xinggang, Liu Doreen Heng, Liu Kenan / Zhang Xu, Liu Moyan / Su Peng / Ju Anqi / Ying Shijiao / Li Yuanyuan / Song Jiawei, Liu Yuyang, Long Ying, Luo Jing / Yu Borou, Meng Fanhao, Qian Shiyun, Ruan Xing / Zhang Yang, Shui Yanfei, Song Yehao, Sun Haode / Student Team SJTU, Tong Ming / Ren Guang / Guo Hongqu, Wang Dan / Li Zhibo, Wang Qiu’an, Wang Xin / Sun Yu, Wang Yan, Wang Zhuo’er, Wu Hongde / Du Qian / Rao Fujie / Wang Hao, Xu Xunjun / Zhang Xudong / Pang Lei, Yang Yongliang, Zhang Bin, Zhang Jiajing, Zhang Li / Zhao Peng / Ye Yang, Zhang Ming / Zhang Zi / Qin Shu / Su Ting, Zhang Tong / Aldo Aymonino, Zheng Xiaodi,Zhou Wei,Zhuang Shen/Ren Hao/Tang Yu/Zhu Jie,Zhuang Ziyu,Shanghai Design Week, Atelier Deshaus, Arcplus Group-ECADI (East China Architectural Design & Research Institute Co./Ltd.), Arcplus Group-Institute of Shanghai Architectural Design & Research (Co./Ltd.), CBC Building Centre, Chongqing Architectural Design Institute of Chongqing Design Group
20 Maggio 2023
- 26 Novembre 2023

Che cosa significa “rinnovamento” nel contesto culturale cinese? È uno stato d’animo. Il cambiamento è una condizione costante; la stessa tradizione culturale cinese determina questa disposizione verso la continuità sostenendo il “mutamento all’interno dell’immutato”. Attraverso il prisma del cambiamento avvenuto nel mondo costruito negli ultimi 40 anni il Padiglione racconta il singolare rinnovamento simbiotico della Cina tra vita, architettura, città e natura. Percorrendo gli spazi cosiddetti di “visione”, “scoperta” e “contemplazione” i visitatori possono cercare risposte ai problemi del nostro tempo e immaginare il futuro. Il rinnovamento è un enigma architettonico.

MAGAZINE
WHERE